Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Het voorwerp wordt bepaald in een bijlage bij de verkoopovereenkomst : eventuele wijzigingen of aanvullingen vereisen schriftelijke vorm en klantspecifieke eisen bij de verwerking van de gereedschappen, in het bijzonder met betrekking tot toleranties en productietijden.

2. De prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Schriftelijke andersluidende afspraken blijven voorbehouden.

3. Betaling dient in beginsel te geschieden volgens de betalingsvoorwaarden en binnen de overeengekomen termijnen (voorschot en saldo), in de overeengekomen valuta, zonder aftrek.

4. Betalingen door de koper worden geacht volledig vrij te zijn wanneer zij op de rekening van de verkoper zijn bijgeschreven.

5. De koper verbindt zich ertoe de koopprijs en het voorschot op de vervaldag te betalen. De betaling dient binnen de 30 dagen na facturatie te gebeuren of op de overeenkomst vermelde vervaldag.

6. In geval van niet-tijdige betaling door de koper kan de verkoper de nakoming van zijn eigen verplichtingen uitstellen totdat de verschuldigde bedragen zijn voldaan.

7. De koper is ook zonder aanmaning in verzuim met de betaling vanaf de overeengekomen vervaldag en is een vertragingsrente van tenminste 10 % per jaar verschuldigd. Alle aanmakingskosten en eventuele procedure, advocaten- en gerechtskosten vallen ten laste van de koper.

8. In geval van niet tijdige betaling van een levering die nog niet in het bezit is van de koper, heeft de verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

9. In geval van niet tijdige betaling van een reeds in het bezit van de koper zijnde leveringsvoorwerp is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of onmiddellijke betaling van het volledige resterende bedrag te verlangen. In geval van ontbinding van de koopovereenkomst door de verkoper verbindt de koper zich ertoe het geleverde onmiddellijk en kosteloos aan de verkoper te retourneren.

10. De koper erkent dat de verkoper eigenaar is van het leveringsvoorwerp tot de volledige betaling ervan. De machines/materieel blijven de volledige eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling, eventuele intresten en schadebedinginbegrepen. Steeds zijn alle risico’s betreffende de gekochte goederen onmiddellijk aan de koper overgedragen. Daarenboven stemt de koper in met een retentierecht over deze goederen tot hun algehele betaling. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als ontbonden kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren als eventuele schadevergoeding voor het in gebreke blijven door de koper.

11. Tot de eigendomsoverdracht is de koper niet gerechtigd het geleverde zonder schriftelijke toestemming te verpanden, door te verkopen of te laten vervoeren naar andere plaatsen.

12. De koper is verplicht om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke adreswijziging.

13. De koper verbindt zich ertoe het geleverde met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen in overeenstemming met de instructies en het gebruikelijke onderhoud en de gebruikelijke, door de fabrikant geplande onderhouds- en servicewerkzaamheden uit te voeren.

14. De koper is verplicht het geleverde voor de inontvangstneming en tot de volledige betaling ervan op passende wijze te verzekeren tegen brand, schade door natuurlijke elementen, machinebreuk, inverkeerstelling e.d. bij een in Europa gevestigde erkende verzekeringsmaatschappij.

15. De door verkoper meegedeelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van het materieel bij de fabricant. Vertragingen in termijnen verschaffen de koper geen recht totopzegging of wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst, noch enig recht op schadevergoeding. De schadebedingen van de koper desbetreffende zijn niet tegenstelbaar aan verkoper.

16. In geval van vertraging in de levering als gevolg van een van de in artikel 17 genoemde uitzonderlijke omstandigheden op het niveau van de verkoper of plaats van levering, wordt de levertijd verlengd met de duur van de veroorzaakte vertraging.Elke vergoeding van de verkoper voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de koper is uitgesloten.

17. De volgende onvoorziene gebeurtenissen worden beschouwd als een grond voor vrijstelling voor de verkoper of de plaats van levering van de verkoper, indien zij zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen en een belemmering vormen voor de uitvoering van de overeenkomst: alle omstandigheden buiten de wil van de partijen die als overmacht kunnen worden aangemerkt, zoals oorlog, arbeidsconflicten, opstand, brand, vordering door de overheid, embargo.

18. Indien de koper de levering niet in ontvangst neemt op de in de overeenkomst overeengekomen datum, is hij, afhankelijk van de leveringsdata, nog steeds verplicht tot betaling van de betalingen, alsof de levering was uitgevoerd. De verkoper isverantwoordelijk voor de opslag van het leveringsvoorwerp op kosten en risico van de koper.

19. Indien de koper de levering ondanks een aanmaningsbrief niet binnen een aanvaardbare termijn in ontvangst neemt, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te herroepen en schadevergoeding te eisen. De verkoper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te eisen. De koper mag de acceptatie niet weigeren op grond van een onbeduidend gebrek.

20. Alle klachten die door onze algemene verkoopsvoorwaarden niet zouden uitgesloten zijn, dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 15 dagen te tellen vanaf de datum van ontvangst van het materieel. Reactie op een laattijdige klachtimpliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen. Geen enkele klacht, zelfs indien gerechtvaardigd, laat de koper toe de betaling uit te stellen of de betalingsmodaliteiten te wijzigen.

21. Alle klachten op facturen dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum. Ook hier impliceert een reactie op een laattijdige klacht geen verzaking.

22. een waarborg wordt verstrekt tegen verborgen gebreken in overeenstemming met artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid van verkoper is echter steeds beperkt tot directe materiële schade met uitdrukkelijke uitsluiting van elke vorm van onrechtstreekse en/of indirecte en/of immateriële schade zoals winstderving, gemis van een kans, doch zonder hiertoe beperkt te zijn. De klant beschikt over een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de ontdekking van een dergelijk verborgen gebrek om het bestaan ervan per aangetekende brief aan verkoper te melden. Bovenstaande waarborg geldt nooit voor tweedehandsmateriaal dat steeds verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt, zoals gekend door de koper. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst met verkoper, is de waarborg alleen van toepassing op het Belgisch grondgebied en tijdens de normale werkuren. De waarborg kan slechts ingeroepen worden door de koper voor zover deze het gehele bedrag van de oorspronkelijke factuur betaald heeft. De waarborg dekt alle gebreken aan de materie of de fabricage van het materieel, evenals aan elke interventie doch slechts gedurende de volgende waarborgperiode:

 • 12 maanden vanaf de datum van levering voor wat betreft machines, motoren, uitrustingsgoederen en toebehoren.
 • 12 maanden voor wisselstukken, ruilonderdelen en gereedschappen, te rekenen vanaf hun verkoop en 3 maanden voor de interventies te rekenen vanaf de dag van hun uitvoering.

De herstelling of de vervanging van onderdelen uitgevoerd in het kader van de waarborg kan in geen geval leiden tot de verlenging van de waarborgtermijn voor de andere componenten van het materieel

23. De waarborg dekt alleen de kosten van de herstelling of vervanging en het bedrag van de tussenkomst kan nooit omvangrijker zijn dan de voor het materieel of voor de interventie door de koper betaalde prijs. Zij kan bovendien in geen enkelgeval aanleiding geven tot betaling van enige andere schadevergoeding. De waarborg dekt noch de kosten van het vervoer van het materieel of van de gebrekkige onderdelen, noch de kosten verbonden aan de terugkeer van het materieel of van het herstelde of vervangen stuk, noch de verplaatsing- en/of verblijfskosten van de technici van verkoper.

 

24. De waarborg is uitgesloten in de volgende gevallen:

 • beschadiging en slijtage als gevolg van elk ongeschikt gebruik van het materieel of een gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is, hetzij door de koper zelf, hetzij door diens ondergeschikte of door een derde, ongeacht of deze toestemming hadden gekregen van de koper;
 • beschadiging en slijtage als gevolg van een, al dan niet correcte, aanpassing of speciale montage van het materieel, behoudens wanneer deze aanpassing of montage door verkoper is uitgevoerd;
 • beschadiging en slijtage als gevolg van een herstelling of vervanging van onderdelen uitgevoerd aan het materieel door de koper en/of door derden die hiertoe niet door verkoper werden gemachtigd;
 • gebreken te wijten aan toevalligheden, overmacht of in geval van samenloop van oorzaken;
 • normale slijtage, breuk door slecht gebruik, vandalisme, nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud;
 • bij gebruik van het materieel in strijd met de aanbevelingen van de fabrikant en/of van verkoper;
 • bij gebruik van verkeerde of vervuilde brandstof, nalatigheid van het sluiten van olietank, dieseltank en radiator waardoor de machine verontreinigd is en faalt;
 • voor carrosserie en verlichting
 • klantspecifieke behoeftes/opties;

De verleende waarborg is maar geldig voor zover het materieel correct werd onderhouden

25. De aansprakelijkheid van verkoper is uitgesloten in volgende gevallen: (i) bij gebruik van het materieel in omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de fabrikant en/of van verkoper, (ii) in geval van gebrekkig onderhoud van het materieel of een gebrekkige werking, (iii) bij schade die deels of volledig te wijten is aan de koper of een derde en (iv) in geval van overmacht.

26. De aansprakelijkheid van verkoper zal bovendien steeds beperkt zijn tot de bewezen lichamelijke en/of de bewezen rechtstreekse materiële schade van de koper, het personeel van de klant of derden die onmiddellijk in verband staat met een zware fout van verkoper binnen de hiernavolgende grenzen, tenzij indien de schade zich ook zonder de fout van verkoper zou hebben voorgedaan.

27. In geval van rechtstreeks materiële schade, zal de aansprakelijkheid van verkoper per schadegeval beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat overeenstemt met de waarde van het materieel. De koper vrijwaart verkoper voor elke vordering, in het bijzonder vorderingen van derden, die het voormelde maximale bedrag overschrijdt.

28. De verkoper zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige onrechtstreekse en/of immateriële schade van de koper, het personeel van de koper of derden ontstaan bij het uitvoeren van zijn prestaties, zoals onder meer, maar zonder hiertoe beperkt te zijn; gederfde winsten, verlies van klanten, verlies van operationele winst. De koper, evenals diens verzekeraars, doen afstand van elk verhaal op verkoper om een vergoeding te bekomen van de geldelijke gevolgen van dergelijke schade en vrijwaren de verkoper en diens verzekeraars voor iedere door derden ingestelde vordering betreffende voormelde schade.

29. Tekeningen, technische documenten, software enz. die voor of na het sluiten van de overeenkomst aan de koper ter beschikking zijn gesteld en die voor de vervaardiging of de werking van het leveringsvoorwerp of sommige onderdelen ervan kunnen worden gebruikt, blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Zonder de toestemming van deze laatste mag de koper deze niet gebruiken, kopiëren, reproduceren of aan derden geven. Indien een contract niet slaagt, verbindt de koper zich ertoe al deze documenten aan de verkoper te retourneren.

30. Indien sommige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of van het contract geheel of gedeeltelijk ongeldig of achterhaald zijn, verbinden de contracterende partijen zich ertoe deze te vervangen door geldige regelingen, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de overige bepalingen.

31. Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Voor alle geschillen die ontstaan in verband met, of naar aanleiding van het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijke Arrondissement Brussel bevoegd.